Braa.jpg

克里亚河Crea)是布拉河的主要支流,很有可能发源于飞龙山脉。流经玛琉尔及其封地克雷吉亚男爵领后注入干流布拉河,最终抵达普拉克希达海湾
Crea and Creigiau sawmill racja stanu.png
克里亚河和克雷吉亚的锯木厂[1]

重要建筑

克雷吉亚城堡[2]

引用和注释

  1. 猎魔人(漫画):Racja Stanu (Reason of State)
  2. 名称来源于克雷吉亚家族
0.0
0人评价
avatar