Tw2 questitem ancientmanuscript.png

杰洛特在洛克·穆因尼东南处的符文之屋中发现一本以奇怪文字写成的抄本——远古手稿Ancient manuscript),他无法阅读当中内容,因此决定找寻能协助他解译文件的专家。

GUR SNZVYL BS QNFUJBBQ UNQ YBAT ORRA FRGGYRQ VA FHFFRK. GURVE RFGNGR JNF YNETR, NAQ GURVE ERFVQRAPR JNF NG ABEYNAQ CNEX, VA GUR PRAGER BS GURVE CEBCREGL, JURER, SBE ZNAL TRARENGVBAF, GURL UNQ YVIRQ VA FB ERFCRPGNOYR N ZNAARE NF GB RATNTR GUR TRARENY TBBQ BCVAVBA BS GURVE FHEEBHAQVAT NPDHNVAGNAPR. GUR YNGR BJARE BS GUVF RFGNGR JNF N FVATYR ZNA, JUB YVIRQ GB N IREL NQINAPRQ NTR, NAQ JUB SBE ZNAL LRNEF BS UVF YVSR, UNQ N PBAFGNAG PBZCNAVBA NAQ UBHFRXRRCRE VA UVF FVFGRE.

这名专家便是古物迷-术士班阿德的巴勒司。他确定该抄本被人以法术译成密码,但法术可以破解。破除法术所需要的原料包括:安卓嘎兽女王的费洛蒙、孽鬼战士的鲜血、怖沃尔的脑(稀有物品!)与人面妖鸟蛋,而容易取得的腐食魔舌可以取代鸟蛋。别无选择的狩魔猎人开始找寻这些材料。

他的辛苦有了收获。巴勒司使用这些材料施展解密法术,并发现书中收录了打造强力名剑“命运”的说明。巴勒司对武器略懂一二而且是个顶尖的术士,他能够为狩魔猎人打造这把剑!

彩蛋

这是一份加密的手稿,通过ROT13可解密为:

The family of Dashwood had long been settled in Sussex. Their estate was large, and their residence was at Norland Park, in the centre of their property, where, for many generations, they had lived in so respectable a manner as to engage the general good opinion of their surrounding acquaintance. The late owner of this estate was a single man, who lived to a very advanced age, and who for many years of his life, had a constant companion and housekeeper in his sister.
—— 达什伍德家在苏塞克斯定居,可有些年代了。家里置下一个偌大的田庄,府第就设在田庄中心的诺兰庄园。祖祖辈辈以来,一家人一直过着体面日子,赢得了四近乡邻的交口称誉。已故庄园主是个单身汉,活到老大年纪。在世时,妹妹长年陪伴他,替他管管家务。

这是简·奥斯汀的“理智与情感”第一篇的开头内容。

0.0
0人评价
avatar